MfAK Bildarchiv_33339_E_Hoyer_Barovier_139_140_138